Sa Piling ni Ate

Avatar
book cover

Written by coolio

 


From pantasya ^^

Malalim na ang gabi nguni’tayaw pa rin siyang dalawin ngantok. Halos masasaid na niyaang laman ng bote ng alak sakanyang harapan at puno narin ng upos ang malaking ashtray sa ibabaw ng mesa.Pinatay na rin nya angmaliwanag na ilaw sa mayterrace kung saan siyanakaupo ng mahigit apat naoras. Ang mga sasakyan na kaninalamang ay halos magkabuhul-buhol sa intersection nghighway na tanaw na tanawmula sa kanyang kinauupuanay unti-unti nang kumonti hanggang sa tuluyang nawalaat tanging mangilan-ngilan nalamang na biyaherongnagyayaot dito ang nakikitaniyang nagdaranan doon. Muli siyang nagsindi ng sigarilyoat pagkatapos ay tumayo. Hinayaan niyang tamaan ngmalamig na ihip ng hangin angnamumula niyang mukha. Ganoon naman kasi talaga siya,pulang-pula ang mukha kapagmarami na ang naiinom na alak. Ang totoo ay talaga namangmahina siyang uminom lalo nakapag hard ang inumin. Nagtataka nga siya kung bakitnasaid na niya ang laman ngbrandy na iniinom niya aynakatayo pa rin siya hanggangngayon. Pati ba ang alak ay tumabangna rin tulad ng relasyon nila nggirlfriend na si Jhen. Napatimbagang siya nangpumasok sa isipan niya angtungkol sa naganap sakanilang dalawa ni Jhen ilangoras lamang ang nakakalipas. Hindi niya inaasahan angginawang pagpapaalam sakanya ng kasintahan nanghapong iyon na nauwi na rin sapakikipagkalas nito sa kanyadahil sa nakatakdang pag-alis nito patungong Australya kungsaan naroon ang ama niyangmay sakit. Tinawagan umano siya ngkanyang daddy dahil walaumanong nag-aalaga rito dahilang kanyang mga kapatid patina ang mommy niya ay busy sakani-kanilang trabaho. Hind raw naman puwedengtumigil ang kahit na sino samga iyon dahil nanghihinayangsila sa malaking kita sa kani-kanilang trabaho. Alam niyang tulad niya aymalungkot din si Jhen kahit panga alam niya na matagal nangpangarap nito ang makaratingsa ibang bansa. Sinabi ni Jhen na hindi niyaalam kung kailan siyamakakabalik o kung babalik pasiya dahil naroon na silanglahat ng kanyang pamilya. Ibinibigay na umano nito sakanya ang kanyang kalayaan. Kalayaan na pumili ng bagongmagiging girlfriend na posiblengmakasama niya sahabambuhay. Dahil nabigla siya, hindi niyamalaman kung ano angisasagot niya sa babae. Kaya ang nangyari aynaghiwalay sila na wala siyangmalinaw na naging sagot samga sinabi nito at ipinagbilin sakanya. Hindi na nga niya halosnamalayan kung paano siyanakauwi sa bahay nila nanggabing iyon matapos angkanilang naging pag-uusap niJhen sa isang restaurant. Halos tatlong taon din kasi angitinagal ng kanilang relasyon attalagang minahal niya nanghusto si Jhen sa panahong silaay mag-on. Ni hindi nga pumasok sa isipanniya na magkakahiwalay pa siladahil ang plano nga niya aypakasalan na ito sa susunodna taon kapag naka-graduatena ang kapatid niyang si Charry na sumunod sa kanya. Para siyang nanlalambot nanapaupo sa silyang bakal dahilsa mga alalahaning iyon. Hindi niya tuloy namalayan nanasa likuran na pala niya angkapatid niyang si Charry. Dalawa lang silangmagkakapatid at siya natalaga ang tumayong magulangnito nang kapwa mamatay sacar accident ang kanilang mgamagulang. Mabait at malambing si Charryat madalas ay lagingnakayakap at nakahalik agadsa kanya ito sa tuwing sila aynagkikita. Bakas sa mukha ng dalaga angkalungkutan nang makita angayos ng kanyang kapatid. Nilapitan niya ito at hinawakansa mukha si Jeck. Bahagyang nagmulat ng mgamata niya si Jeck.Pantasya.com- Pinoy sex stories collection. Dahil sa matinding kalasingan,minura niya nang minura angkapatid habang binabanggitang pangalan ng girlfiendniyang si Jhen. Naisip naman ni Charry namaaring napagkamalan siyanito na siya ang kasintahan nalumayo. Dahil malaking bulas si Charry,hindi siya nahirapan na akayinpatungo sa kuwarto nito angkapatid niya. Si Jeck naman ay bahagyangnagising ang diwa nangmalanghap ang mabangongamoy ng bagong ligongkapatid. Hanggang sa nakapasok na silasa kanyang silid ay paranglantang gulay pa rin si Jeck. Naihiga na ni Charry angkapatid sa kama nang lumabassiya upang maghanda ng mainitna tubig at alcohol naipampupunas niya rito upangbahagyang mahulasan. Tulug na tulog n si Jeck nangbumalik sa silid si Charry. Hinubaran niya ng damit siJeck at itinira lamang niya angbrief nito. Napalunok si Charry nangmakita ang kahubdan ngbinata. Pinanuyuan siya ng laway nangmapadako ang kanyangpaningin sa namumukol napagkalalaki nito. Biglang nag-init ang kanyangpakiramdam pero pinaglabananniya iyon dahil malinaw pa rinsa kanyang isip na magkapatdsilang dalawa. Pinunasan niya ang mukha atang buong katawan ni Jeckhanggang sa mapadako angkanyang kamay sa namumukolna titi nito. Nanginginig ang kamay naipinasok niya ang kanyangkamay sa loob ng brief ni Jeckat doon ay hindi sinasadyangnakapa niya ang naninigas natiti nito. At dahil bago sa kanyangpandama ang buhay na lamangiyon ay natukso siyanghawakan iyon at paglaruan. Lalo pa siyang nalibugan nangmahawakan niya ang kabuuanniyon. Dahil lagi naman siyangnakakapanood ng mga triple Xna palabas, hindi na bago sadalaga ang hitsura ngmalalaking titi na tulad niyon. Ang kaibahan nga lang ay livena nakikita niya ngayon ito. Hindi pa nasiyahan, inilabasniya mula sa loob ng brief angtirik na tirik na alaga nito atsaka siya sumubsob doon atsinimulang dilaan ang titi niJeck. Si Jeck naman ay biglangnagising dahil sa kiliting biglanglumukob sa kanya. Nang makita niya angginagawa ni Charry ayhinaplus-haplos pa niya angbuhok nito sa pag-aakalangiyon ay ang kanyang girlfriendna si Jhen. Ibinubulong pa nga niya angpangalan ni Jhen habangnakasubo sa bibig ng kapatidang titi niya kungsaan buonggaling na pinaglalaruan iyondoon ni Charry Dahil sa tindi ng sarap ngpaghagod ng dila ni Charry aytuluyan nang natangay sakanyang ginagawa angkapatid. Nang hindi na makatiis angbinata ay hinatak paitaas angdalaga at saka hinubaran itong damit. Mabilis at tiyak ang bawatgalaw ng kamay ni Jeck. Saglit lang at pareho na silanghubu’t hubad ni Charry. Saglit una niyang pinagmasdanang mamula-mulang utong nitoat ang malulusog niyang boobs. Lalo pang nalibugan ang binatanang masulyapan angmatambok na puke ni Charryna bahagyang natatabingan ngmakapal nitong bulbol. Inuna niyang lamasin at sipsipinang suso at utong ng dalaga. Napaliyad si Charry nanggumapang doon ang dila niJeck. Kinapa at dinakut-dakot nitoang kanyang puke habanghinahanap ang mahabang biyaknito. Nang masalat ni Jeck ang biyakay ipinasok niya doon angkanyang daliri. Napasinghap siCharry.Pantasya.com – Pinoysex stories collection. Si Jeck naman ay nagsawa nasa ginagawa niyang paglamasat pagsipsip sa suso ng dalaga. Ibinaba nito ang kanyangmukha at isinubsob sa puke niCharry habang pinaghihiwalayang kanyang mga hita. Tumirik ang mga mata ngdalaga nang magsimulangbrutsahin ni Jeck ang pukeniya. Halinghing at ungol na walangkatapusan ang ginagawa niCharry habang dinidilaan niJeck ang puke niya. Makalipas ang ilang minutongpagbababad doon ay biglangkinubabawan nito ang dalagaat saka marahang ipinasok sabasang-basa na puke nito angkanyang titi. Napapikit si Charry nangmaramdaman ang pagpasok ngmahabang titi ni Jeck. Dahil talagang libog na libog nasi Jeck, pinaspasan nito angpagkantot kay Charry nangmaramdaman niyang madulasna ang puke niya. Habang kinakantot naman niJeck si Charry ay parang baliwna napapaungol habang kagatang kanyang labi. “Hayannnnn… Jeckkkkkk angsaraaappp angsaraaaaaapppppp….oooooohhhhhhhh…” daing niCharry na noon ay malapitnang labasan. “L-lalabasan na ako… lalabasnaaaaa…. haaaahhhh…”ganting bulong na daing namanni Jeck. Dalawang malalakas napagbayo na sinabayan niya ngisang sagad na pagkadyot aysabay na napayakap ngmahigpit sa isa’t isa angdalawa. Para silang mga baliw nanapapatili habang pabilis nangpabilis ang kanilang pagkantot. Walang imikan ang dalawa nangsila ay matapos. Kung paano nila tatanggapinang naganap sa pagitan nila ayibang istorya na.

coolio
Latest posts by coolio (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Libog Stories